QUẢN LÝ DANH MỤC

Chức năng cho phép liệt kê các thông tin: phường xã, quận huyện, Tỉnh Thành phố, đơn vị, ngành nghề, chiến sĩ, cảng biển, đơn vị kiểm tra

QUẢN LÝ THÔNG TIN

Chức năng giúp quản lý thông tin thuyền trưởng, thuyền viên, chủ sở hữu, phương tiện, lịch trình xuất nhập bến, lịch sử vi phạm và tai nạn

BÁO CÁO THỐNG KÊ

Chức năng hỗ trợ báo cáo xuất nhập bến, hoạt động của con tàu, thuyền trưởng, thuyền viên, báo cáo vi phạm và tai nạn, báo cáo phương tiện.

QUẢN LÝ NGƯỜI DÙNG

Chức năng cho phép tạo tài khoản và phân quyền người dùng, nhóm người dùng